ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่มเอกสารของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗