“I want to be” โครงการสนับสนุนการเล่นกีฬาและการออกกําลังกายของประชาชน ผ่านกิจกรรม CSR ครั้งที่ 2

องทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สร้างการตื่นตัว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้การเล่น กีฬาพัฒนาตนเองและสังคม ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาระดับมาตรฐานสร้างโอกาสแก่เยาวชนและ ประชาชนในพื้นที่ ผ่าน “โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของ การเล่นกีฬาและการออกกําลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR)” ครั้งที่ 2 ณ สวนนราเปี่ยมสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส