“I want to be” โครงการสนับสนุนการเล่นกีฬาและการออกกําลังกายของประชาชน ผ่านกิจกรรม CSR ครั้งที่ 1

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้จัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของ การเล่นกีฬาและการออกกําลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR)” ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหาร ส่วนตําบลวังทอง อําเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร