ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

57