ขอบเขตของงาน เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

60