ขอบเขตของงาน การจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ของรับการส่งเสริมหรือสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (โครงการกิจกรรมกีฬาอาชีพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

72