ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ “เอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๔ ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

16