ขอบเขตของงาน ระบบเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (ERP) ด้านบัญชี การเงิน และพัสดุ และระบบบริหารธุรกิจอัจฉะริยะ (Business intelligence) (ส่วนขยาย)