ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและเสนอแนวทางการปรับปรุงแกไขประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคคลากรกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง