ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการบริการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬา บุลคากรกีฬาและสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง