งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินงานจัดประชุมสัมนา การทำความเข้าใจการขอรับการสนับสนุน การเบิกจ่าย และการรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖