ขอบเขตของงานการจ้างดำเนินงานจัดประชุมสัมนา การทำความเข้าใจการขอรับการสนับสนุน การเบิกจ่ายและรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖