ประกาศรายชื่อนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่ได้รับทุนต่อเนื่องในปีการศึกษา 2566 (รับทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 – ปี 2565)

ประกาศรายชื่อนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่ได้รับทุนต่อเนื่องในปีการศึกษา 2566 (รับทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 – ปี 2565) ให้ส่งแบบฟอร์มยืนยันและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านสมาคมกีฬาต้นสังกัดภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 เพื่อกองทุนจะได้ดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อไป
ติดต่อสอบถาม 02 186 7111 ต่อ 8024, 7734

 

หนัวสือแจ้งรายชื่อผู้ได้รับทุนต่อเนื่องปี 2566

 

รายชื่อนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ได้รับทุนต่อเนื่องในปีการศึกษา 2566