ขอบเขตของงานการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำการบูรณาการข้อมูลและมาตรฐานการกำกับดูแล ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและที่เชื่อมโยงกับ กกท. สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด โดยวิธีคัดเลือก