ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง การจัดอบรมปฐมนิเทศและทำสัญญารับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคคลากรกีฬา ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)