ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก