ราคากลางการจัดอบรมปฐมนิเทศและทำสัญญารับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖