ประกวดราคาจ้าง การจัดอบรมปฐมนิเทศและทำสัญญารับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)