หนังสือแจ้งสรุปมติการประชุมคณะบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และส่งสำเนาบันทึกข้อความที่แจ้งมติให้รองผู้ว่าการและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง