นโยบายการกำกับดูแลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ