การจัดจ้างเหมาบริการวางแผนงานประชาสัมพันธ์องกรณ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กองทุน