ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างเหมาบริการวางแผนงานประชาสัมพันธ์องค์กรและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับร่าง