การประกวดราคาซื้อกระดานอัจฉริยะ หรือ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)