ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖