ราคากลาง โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖