ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาบุคกรของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)