ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และดูแลการตลาดออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)