ขอบเขตของงาน (TOR) รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน

46

ขอบเขตของงาน (TOR) รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน