แผนบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2566 ทบทวนแผนประจำปี 2566 และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2566 (ค่าเป้าหมาย 2566)

187