เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างการจัดจ้างวางแผนงานประชาสัมพันธ์องค์กรและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ)

163