ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) เรื่อง การจ้างโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการตื่นตัว และการมีส่วนร่วมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR)

164

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) เรื่อง การจ้างโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการตื่นตัว และการมีส่วนร่วมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR)