ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างพัฒนาระบบจัดการประชุมและการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์)

134

ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างพัฒนาระบบจัดการประชุมและการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์)