ขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุน ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

262

ขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุน ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์