ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างการสร้างการรับรู้ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

67

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างการสร้างการรับรู้ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)