ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการ ประชาสัมพันธ์โครงการและดูแลการตลาดออนไลน์ เพื่อประชาัสมพันธืข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ด้วยวิธีการ E-Bidding

78

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการ ประชาสัมพันธ์โครงการและดูแลการตลาดออนไลน์ เพื่อประชาัสมพันธืข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ด้วยวิธีการ E-Bidding