ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการประชาสัมันธ์และดูแลการตลาดออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

131

ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการประชาสัมันธ์และดูแลการตลาดออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ