รายงานการวิจัย เรื่อง ความฉลาดทางการกีฬา บทบาทของความสามารถทางสมองที่มีต่อความสำเร็จทางการกีฬาในนักกีฬาเยาวชนไทย

274

จากผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า ความสามารถทางสมอง (Cognitive performances) หรือการทํางานที่เกี่ยวกับการรู้คิดของสมอง (Cognitive functions) ในด้านการประมวลผลข้อมูล (Information processing) และด้านการบริหารจัดการของสมองหรือความสามารถระดับสูงของสมองที่ใช้ในการควบคุมความคิด อารมณ์และพฤติกรรม (Executive functions) ความยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive flexibility) และการควบคุมยับยั้ง (Inhibitory control) เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในวัยรุ่นไทย