ขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)

738

ขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)