ราชกิจจาฯ ประกาศใช้ พ.ร.ก. สารต้องห้ามทางกีฬาฉบับแก้ไข แก้ปม “วาดา” แบนไทย

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดย พ.ร.ก. ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency) ซึ่งเป็นองค์กรระดับระหว่างประเทศที่กำหนดมาตรการควบคุมการใช้ สารต้องห้ามทางการกีฬาในระดับนานาชาติ ได้ปรับปรุงประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ซึ่งบทบัญญัติบางประการแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม ทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ไม่สอดคล้องกับประมวลกฎดังกล่าว ซึ่งหากไม่มีการแก้บทบัญญัติเหล่านั้น อย่างเร่งด่วน จะทำให้ประเทศไทย ไม่สามารถเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและระดับนานาชาติใด ๆ และจะถูกจำกัดสิทธิหลายประการในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน ในระดับชาติและระดับนานาชาติอีกด้วย ซึ่งรวมถึงสิทธิในการใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันกีฬา จึงเป็นกรณีฉุกเฉิน จำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

สามารถอ่าน พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 ได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/A/089/T_0001.PDF