ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการกีฬาแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้ซึ่งประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายหรืออันตรายจากการแข่งขันกีฬา และกรณีอื่นอันสมควรแก่การสงเคราะห์ พ.ศ. 2564 ฉบับปรับปรุงแก้ไข

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการกีฬาแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้ซึ่งประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายหรืออันตรายจากการแข่งขันกีฬา และกรณีอื่นอันสมควรแก่การสงเคราะห์ พ.ศ. 2564 ฉบับปรับปรุงแก้ไข ลงนามประกาศโดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ลงนามประกาศฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ซึ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว สามารถดาวโหลดประกาศดังกล่าวได้จาก www.nsdf.or.th