ผู้จัดการกองทุนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ

(วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564) ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (นางสาวสุปราณี  คุปตาสา) เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ N 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นำโดย ประธานคณะกรรมการ (นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์) ในการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย