ผู้จัดการกองทุน เข้าพบนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนมหารือเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬา และบุคลากรกีฬา

120

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (นางสาวสุปราณี คุปตาสา) เข้าพบนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม (นายศุภชัย โพธิ์สุ) รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนกีฬาของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬา และบุคลากรกีฬา โดยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า”แห่งประเทศไทย” และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา