ผู้จัดการกองทุน เยี่ยมชมรัฐวิสาหกิจชุมชน นราธิวาส พร้อมสานต่อผลิตภัณฑ์สู่วงการกีฬา

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (นางสาวสุปราณี  คุปตาสา) เยี่ยมชมรัฐวิสาหกิจชุมชม โครงการ Hand in Hand รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นโครงการชุมชนที่เป็นศูนย์รวมให้ประชาชนที่มีความสนใจการผลิตอุปกรณ์เสื้อผ้ากีฬามารวมตัวกันเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยผู้จัดการกองทุนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคนในชุมชน และสามารถสานต่อกับการพัฒนากีฬาควบคู่กัน โดยเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ที่ดีก็สามารถเพิ่มศักยภาพของนักกีฬาได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับคนในพื้นที่และหมุนเวียนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อีกด้วย