(วิดีโอ) วิธีการขอรับทุนการศึกษาและหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นเพื่อขอทุนการศึกษา

ด้วยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนแก่นักกีฬาหรือบุคลากรกีฬา ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งกองทุนมีกำหนดเปิดรับสมัครนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬา ทั้งสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ที่มีผลงานการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตแก่นักกีฬาหรือบุคลากรกีฬา เป็นประจำทุกปี โดยให้การสนับสนุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กำหนดเปิดรับสมัครการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานด้านการกีฬา และผลการเรียนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับการขอทุนทุนการศึกษาได้ที่ www.nsdf.or.th