การประชุมหารือนโยบายรวมถึงแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ปี 2565

วันนี้ (19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.) การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดประชุมหารือนโยบายรวมถึงแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ปี 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย นำโดยรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา (นายประชุม บุญเทียม) และผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (นางสาวสุปราณี  คุปตาสา) โดยในการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น โดยวาระดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญเพื่อที่จะสามารถดำเนินการในการพัฒนาวงการกีฬาประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จะมีมหกรรมกีฬาครั้งยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ โดยมีความเกี่ยวข้องในขั้นตอนการเบิกจ่าย โดยเลิกประชุมเวลา 12.30 น.