พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ มอบดอกไม้แสดงความขอบคุณกับนายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ในวาระเกษียณอายุราชการ

การทำงานของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามแนวนโยบายที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ วางหลักไว้ คือใช้เงินดูแลนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ซึ่งต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์หลากหลายเข้ามาช่วยพิจารณากลั่นกรองให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรม ซึ่งที่มีผ่านมา ตัวแทนกระทรวงการคลังได้มีบทบาทสำคัญในการกลั่นกรองพิจารณาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการใช้เงินของกองทุน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมกับสถานการณ์

โดยเฉพาะท่านสมหมาย ลักขณานุรักษ์ ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ ได้มีส่วนสำคัญในการทำให้งานของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น

หลังจากได้ทำงานมาจนถึงวันสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ ท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนนัดสุดท้ายวันนี้ ผู้จัดการกองทุน พนักงาน และลูกจ้าง ขอขอบพระคุณความกรุณาและเมตตาในคำชี้แนะและสนับสนุนการดำเนินงานที่ถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและการใช้เงินของกองทุนนั้นคุ้มค่า