อบรมสัมมนากองทุนกีฬา ระหว่างวันที่่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2556 ณ จังหวัดชลบุรี