เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (CSR) โครงการพัฒนาบุคคลากร ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

81

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (CSR) ณ โรงเรียนวัดบางสระเจ้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โครงการพัฒนาบุคคลากร ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1