กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน (CSR) โครงการพัฒนาบุคคลากร ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

209

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน (CSR) โครงการพัฒนาบุคคลากร ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดบางสระเจ้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี