การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา ครั้งที่ 2/2559

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา ครั้งที่2/2559 โดยมี พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นประธานในการประชุมและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559